کلیشه‌کُشی

به‌خاطر-ویراستاران
کسانی حرف‌اضافۀ مرکب «به‌خاطرِ» را نادرست دانسته‌اند؛ اما «به‌خاطرِ» را به‌علت جاافتادنش نمی‌توان از زبان بیرون راند. البته به دو دلیل می‌شود کاربرد آن را در نوشته‌های رسمی و جدی…
معرفی-ویراستاران
در سال‌های اخیر، «معرفی» دم‌دستی‌ترین برابرنهادی است که اغلب برای introduce می‌شناسند. معرفی معنای عرضه‌کردن، آوردن، ارائه‌کردن، باب‌کردن، معمول‌کردن، رواج‌دادن، مطرح‌کردن نیز می‌دهد. یکی از گرته‌برداری‌های معناییِ نابجایی که در…
توسعه-ویراستاران-گرته‌برداری-کلیشه
«توسعه» در فارسی به‌معنی «گسترش» و «پیشرفت» است؛ اما در سال‌های اخیر بر اثر ترجمه، دستخوش گرته‌برداری معناییِ ناروایی شده است. این نوع گرته‌برداری وقتی روی می‌دهد که مترجمی نابلد…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: اگر به زندگی امروز بشر بنگریم نسبت به چند سدهٔ گذشته تحولات و تغییرات چشمگیر در تمام وجوه و جنبه‌های زندگی، چه در سطح خرد و چه در سطح…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: در یکی از شب‌ها مرحوم فلسفی به‌شدت به بهائیت و تشکیلات آن‌ها در ایران می‌تازد. به‌نحوی‌که خیلی‌ها این سخنرانی را موجد ایجاد جنبش ضد بهائیت در ایران می‌دانند و…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: نبایستی یک مسلمان، نسبت به شرائط سائر مسلمین بی تفاوت نمی باشد . درنگ: نبایستی یک مسلمان، نسبت به شرائط سائر مسلمین بی تفاوت نمی باشد . ویراسته: هیچ…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: تلاش زیاد و توقع پایین از عوامل مهم پیشرفت انسان است. درنگ: تلاش زیاد و توقع پایین از عوامل مهم پیشرفت انسان است. ویراسته: تلاش فراوان و توقع کم…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: این مسئله ما را نسبت به این امر آگاه می‌سازد که شاهد درک انسانی از طبیعت هستیم. درنگ: این مسئله ما را نسبت به این امر آگاه می‌سازد که…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: قرآن کریم کوشش دارد که ما این نکته را درک کنیم که هیچ‏ چیزی در دنیا براساس تصادف به وجود نیامده و به وجود نمی‏آید. درنگ: قرآن کریم کوشش…
فهرست