عکس

باید دیدنی باشد عکس‌های ۹ سال! بله که پر از خاطره است این ۹ سال تقلا برای آموزش درست‌نویسیِ فارسی، در ۱۴ شهر ایران و ۲ شهر خارج از ایران. سلام بر تک‌تکِ ۴۹۳۷ نفری که در ۱۹۳ کارگاه ما شرکت کرده‌اند تا با همدیگر بتوانیم پیام ساده‌نویسی و درست‌نویسی را در بین فارسی‌نویسان بپراکنیم. زنده باشید و سرزنده.

فهرست کامل کارگاه‌های «ویراستاران» را از اینجا ببینید.

فهرست