معیارسازی محاوره و لهجه و گویش و شکسته‌نویسی

به‌خاطر-ویراستاران
کسانی حرف‌اضافۀ مرکب «به‌خاطرِ» را نادرست دانسته‌اند؛ اما «به‌خاطرِ» را به‌علت جاافتادنش نمی‌توان از زبان بیرون راند. البته به دو دلیل می‌شود کاربرد آن را در نوشته‌های رسمی و جدی…
زبان محلی-زبان شکسته-ویراستاران
پاسداری از زبان فارسی و فرهنگ بسیار غنی و پرسابقه و پرتنوع آن که در این زبان جلوه‌های درخشان دارد، از وظایف ماست. شاید در جهان هیچ قومی را نتوان…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: پدر و مادر برای ما خیلی زحمت کشیده‌اند. از جان خود برای رفاه و آسایش ما گذاشته‌اند. آن‌ها به‌خاطر ما از همه‌چیزشان می‌گذرند، مبادا ما ناراحتی کوچکی داشته باشیم. آنان…
فهرست