دقت‌ورزی معنایی

نجات‌غریق یا غریق‌نجات-ویراستاران
برخی معتقدند نجات‌غريق یعنی «رهاندن کسی که دارد غرق می‌شود». شناگرِ ماهری که این کار را می‌کند، ناجی غريق خوانده می‌شود. گروهی به‌غلط نجات‌غريق را به‌معنی «ناجیِ غریق» به ‌کار…
درازنویسی-ویراستاران-رنج‌بردن
مترجمانِ بی‌دقت در ترجمهٔ فعل to suffer انگلیسی صرفاً معنیِ نخستِ آن یعنی «رنج‌بردن» را در ذهن داشته و آن را در جاهایی به‌جای معنی دوم که «مبتلابودن، دچاربودن، گرفتاربودن»…
برنامه کاربردی-ویراستاران
عبارت گرته‌بردارانهٔ «برنامهٔ کاربردی» که ترجمهٔ لفظ‌به‌لفظ application software یا application program است، جز در متن‌های تخصصی، غالباً در فارسی چندان رسا نیست و مخاطب فارسی‌زبان را با ابهامی معنایی…
ناغافل-ویراستاران
گاه واژۀ «ناغافل» را به‌صورت قید یا صفت و در معنی «ناگهانی، ناگهان، بی‌خبر، غافل‌گیرانه» به کار می‌برند. این کاربرد صحیح نیست؛ زیرا «غافل» خود به‌معنی «بی‌خبر» است و افزودن…
بااین‌وجود-با این وجود-با وجود این-ویراستاران-معنی‌شناسی-دقت‌ورزی معنایی
بیشترِ کسانی که دربارۀ ویرایش و درست‌نویسی زبان فارسی اثری نوشته‌اند، کاربرد حرف‌ربط «بااین‌وجود» را نادرست دانسته و خاطرنشان کرده‌اند که صورتِ صحیح این حرف‌ربط، «باوجوداین» است. بیشترِ کسانی که…
جانشین-معنی جانشین-جایگزین-معنی جایگزین-ویراستاران
«جایگزین» یعنی «کسی یا چیزی که جایی را می‌گزیند» و توسعاً یعنی «کسی یا چیزی که در جایی می‌نشیند». بااین‌حال، در یکی‌دو دهۀ اخیر، این واژه را برخلاف معنایی که…
چالش-ویراستاران
«چالش» دشواری و سختی‌ای است ثمربخش و سازنده؛ اما در غالب متن‌های امروزی، «چالش» را درست به کار نمی‌برند که نشان‌دهندۀ نوعی تازگی و جذابیتِ این واژه است؛ انگار «چالش»…
فهرست