ویرایش

سفارش ویرایش-سفارش ویراستاری-ویراستاران
سپاسگزاریم که به «ویراستاران» اعتماد کرده‌اید. سیر سفارش را در ادامه می‌خوانید. ۱. متن را بفرستید تا ببینیم پیش از دیدن متن، به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم قیمت و زمانِ کار را بگوییم. برای…
دستمزد ویراستاری-حق‌الزحمه ویراستاری-قیمت ویراستاری-تعرفه ویراستاری-دستمزد ویرایش-حق‌الزحمه ویرایش-قیمت ویرایش-تعرفه ویرایش-ویراسـتاران
تعرفهٔ ویراستاری هر صفحه چقدر است؟ محاسبهٔ حق‌الزحمهٔ ویراستار چگونه است؟ محاسبهٔ هزینهٔ ویرایش برای قیمت‌گذاری ویرایش هر متن، ابتدا چند صفحه از جاهای مختلف متن را می‌بینیم و پس…
سفارش ویرایش-سفارش ویراستاری-ویراستاران
کارویژۀ «ویراستاران» ویرایش است. ویرایش گستره‌ای وسیع را دربرمی‌گیرد: ویرایش کتاب ویرایش مقاله ویرایش متن تألیفی ویرایش متن ترجمه ویرایش صوری ویرایش زبانی ویرایش اداری ویرایش متن‌های تبلیغاتی «ویراستاران» تمام…
فهرست