نمایندهٔ آمریکای شمالی

سیدفرشید سادات‌شریفی-ویراستاران-مک گیل-مک‌گیل-آمریکای شمالی-ویراستاران
سیدفرشید سادات‌شریفی هر چهار مقطع تحصیلی‌اش در ادبیات فارسی را، از لیسانس تا پسادکتری، در دانشگاه شیراز گذرانده و اکنون پژوهشگر مهمان دانشگاه مک‌گیل در شهر مونترال است. بیش از…
فهرست