امید-متن زیبا برای امید
عمر دگر بباید، بعد از فراق، ما را که‌این عمر صرف کردیم اندر امیدواری سعدی سراغ همراهان کارگاه‌های «نگارش و زیبانویسی» رفتیم. در گروه تلگرامی‌شان عکسی نهادیم و دعوتشان کردیم…
تبریک روز پدر-تبریک روز مرد-متن زیبا روز مرد
می‌خواهیم متن زیبا بنویسیم برای تبریک روز پدر و مرد و همه را در این صفحه جمع کنیم تا فرزندان و خانم‌ها بتوانند این روز را متفاوت و جذاب تبریک…
فهرست