امید-متن زیبا برای امید
عمر دگر بباید، بعد از فراق، ما را که‌این عمر صرف کردیم اندر امیدواری سعدی سراغ همراهان کارگاه‌های «نگارش و زیبانویسی» رفتیم. در گروه تلگرامی‌شان عکسی نهادیم و دعوتشان کردیم…
فهرست