بچه‌ها، جمله‌بندی رو نگاه کنید! نویسنده اصلاً سوت زده اینو نوشته! من نمی‌دونم اگه نمی‌نوشت، طوری می‌شد؟! «شیخ انصاری یکی از بی‌مانندترین فقهای عصر خودش بود.» چی می‌خواد بگه؟ معنیش…
فهرست