متن‌های معیار

محمدباقر هوشیار-امیرحسین آریان‌پور-ویراسـتاران
دکتر هوشیار در حیات خود الهام‌بخش ما بود. وقتی هم که درگذشت، از الهام‌بخشی بازنایستاد. در زندگی پویای خود، ما را به زندگی‌اندیشی خو داد و با مرگ تراژیک خود…
دو قرن سکوت-عبدالحسین زرین‌کوب-ویراستاران
بادیه‌های ریگزار بی‌آب نجد و تهامه را دیگر آن‌ قدر و محل نبود که حکومت و سپاه ایران را به خویشتن کشاند؛ زیرا در این بیابان‌های بی‌آب هولناک خیال‌انگیز، از…
بچه‌شتر روی بام قصر-هجرت-نقش بر آب-ویراستاران
ناگهان سروصدایی هولناک بیدارش کرد. سقف اتاق در بالای سرش می‌جنبید و شاهزاده یک لحظه چنان پنداشت که بام قصر دارد روی سرش فرومی‌ریزد. هراسان و شتاب‌زده چشم‌هایش را گشود.…
زبان-ویراستاران-زبانی چون سنگ و دهانی به‌سان آهن
مولوی زبان و دهان را به سنگ و آهن، و آتش‌زنه و آتش‌گیره تشبیه می‌کند که آن را در محل تاریک و پنبه‌زار برافروخته باشند. پیداست که شعله و لهیب…
بافرهنگ و بی‌فرهنگ-ویراستاران
در همین زندگی روزمره، به کسانی برمی‌خوریم که طبیبی برجسته، ادیبی عالی‌قدر یا مهندسی نام‌آورند؛ اما در نگاه آنان برق آدمیت نیست. در خلق و شیوهٔ زندگی و سلوک آنان…
آواچه-ویراستاران
لقمهٔ کوچک درست‌نویسی نویسندگی گزیده پنج پایهٔ نویسندگی و درمعرض‌بودن برشی از: رضا بابایی، بهتر بنویسیم، چ۳، قم: ادیان، ۱۳۹۵، ص۱۹ و ۲۲. آواچه‌های ویرایشی و نگارشی نویسندگی بر پنج‌…
آواچه-ویراستاران
لقمهٔ کوچک درست‌نویسی خط خوش و ممتاز یا خط خوانا؟ برشی از کتاب بهتر بنویسیم. رضا بابایی، بهتر بنویسیم، چ۳، قم: ادیان، ۱۳۹۵. از میان پاسخ‌هایی که به پرسش بالا داده‌اند، شاید…
نون نوشتن-محمود دولت‌آبادی-دپیار-ویراستاران
ادبیات رئالیستی در وجه اقتصادی خود، نباید تبدیل به گلایهٔ تهی‌دستان از ثروتمندان بشود. ادبیات در این خصوص می‌باید بتواند توانایی و استعدادهای آدمیان را به آن‌ها بشناساند. القای حالت…
فهرست