آموزش ویراستاری متن

تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: نیکی و خیرخواهی این است که مردم اموال خود را با تمام علاقه‌ای که به‌ آن دارند، به خویشاوندان، یتیمان درماندگان، مسافرانِ درراه‌مانده، فقیران و نیز در راه آزادی…
فهرست