ما در آینهٔ شما

ارزیابی‌ها و بازخوردهای مشتریان «ویراستاران» دربارهٔ کیفیت آموزش و چگونگیِ ویرایش

ارزیابی کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسی «ویراسـتاران»
اولین دغدغهٔ علاقه‌مندان یادگیری در هر حوزه‌ای این است که کیفیت برگزاری کلاس‌های فلان مرکز خوب است یا نه. «ویراستاران» برای پاسخ به این دغدغه و ترسیم تصویری واقعی و…
کارگاه ویرایش و درست‌نویسی شیراز-ویراستاران
صدوچهل‌ونهمین کارگاه چهل‌ساعتیِ «ویراستاران» در اردیبهشت۱۳۹۶ در شهر ذوق‌پرور شیراز برگزار شد که سیزدهمین کارگاهِ این مؤسسهٔ جوان در این شهر کهن بود. یکی از شرکت‌کنندگان ذوق‌پروردهٔ این دوره برایمان…
فهرست