ابوریحان بیرونی-التفهیم-زبان علم و تاریخ علم-ویراستاران
غلبهٔ این فکر که عمدهٔ آثار علمی دوران اسلامی به عربی نوشته شده، باعث نادیده‌گرفتن آثار علمی فارسی یا بی‌توجهی به آن شده است و بی‌توجهی به این آثار نیز…
پاسخ دندان‌شکن-نقد-ویراستاران
من تاکنون‌ نقدهای زیادی خوانده‌ام که کتابی را به خاک سیاه نشانده‌اند. نقدهای بسیار کمتری خوانده‌ام که نه‌تنها خوب و بد کتابی را برشمرده‌اند، بلکه سعی کرده‌اند‌ موضوع‌ کتاب را…
فساد زبانی-«ویراسـتاران»
این واژه‌ها انگار خصلتی جادویی دارند و هر مسئله‌ای را حل می‌کنند. تا دیروز، واژهٔ دیالکتیک چنین خاصیتی داشت و امروز نوبت پارادایم است. این واژه‌ها، از هرکجا که آمده…
بیماری ویراستاری-ویراستاران
نشانه‌های بیماری ویراستاری در ابتدا خفیف و نامحسوس است و اندک‌اندک آزاردهنده و خطرناک می‌شود. چیزی که در آغاز سلیقهٔ شخصی است، بعد از مدتی، به‌صورت تعصب و لج‌بازی درمی‌آید…
واژه‌گزینی و استقلال زبان فارسی-ویراستاران
یکی از بخت‌های ما ایرانیان این است که زبان ملی‌ و زبان‌ علمی‌مان‌ یکی است. ملت‌هایی در جهان و در کشورهای اطراف ما هستند که یا به‌حکم اوضاع‌‌واحوال تاریخی، یا…
فهرست