سوررئال - واژه‌پردازی - ویراستاران
واژه‌پردازی یعنی کلمه‌های موجود و رایج را در شکل یا معنایی جدید با روابطی متفاوت، پردازش کنیم یا پرورش دهیم. البته این شکل یا معنای جدید باید هم‌سانی‌هایی با شکل…
فهرست