گونه‌های زبان

ابوریحان بیرونی-التفهیم-زبان علم و تاریخ علم-ویراستاران
غلبهٔ این فکر که عمدهٔ آثار علمی دوران اسلامی به عربی نوشته شده، باعث نادیده‌گرفتن آثار علمی فارسی یا بی‌توجهی به آن شده است و بی‌توجهی به این آثار نیز…
افعال دوگانه - فعل‌های دوگانه - افعال دووجهی - فعل‌های دووجهی - ویراستاران - سایه‌سار - دستورزبان فارسی
افعال دوگانه در فارسی امروز کم‌بسامدتر شده‌اند؛ چون تمایلی عمومی به ایضاح زبانی وجود دارد و این برخاسته از ضروریات اجتماعی است. فعل دوگانه که پیش‌‍‌تر آن را دووجهی یا…
لحن-مرگ لحن-گفت‌وگوی درونی-ویراستاران
آغازین حرف کلاس ویرایشم این است: «در گفتار لحن وجود دارد؛ اما در نوشتار لحن نیست» و نویسنده باید با نشانه‌ها و تغییرها و ترفندهایی، لحنِ مدنظرش را در تاروپود…
فهرست