معیار درست و غلط در زبان

زبان‌شناسی-ویراستاران-بازاندیشی در ویرایش زبانی فارسی
برای درست یا نادرست دانستن هر واژه یا ساخت نحوی، باید «دلیل» داشت و این دلیل باید مبتنی بر پژوهش‌های زبان‌شناختی و از جمله دستاوردهای زبان‌شناسی پیکره‌ای باشد. از همین…
فرهنگ درست‌نویسی سخن-یوسف عالی عباس‌آباد-حسن انوری-ویراسـتاران
این کتاب را باید دنبالهٔ غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی دانست. در واقع،‌ برخی مطالب آن هم بی‌کم‌وکاست، بازگوی همان گفته‌هاست. مثل هر کتابی، این کتاب نیز قوت‌ها و ضعف‌هایی دارد. نخست…
تفکر-اندیشه-توی فکر-توی لک-چه کنم؟-آبان-ابان-ویراسـتاران
دومین واژه‌ای که استاد نجفی در غلط ننویسیم آورده‌اند، «آبان / اَبان» است. عین توضیح ایشان چنین است: آبان / اَبان نام ماه هشتم سال شمسی. معمولاً آبان را اصیل…
سالگشت درگذشت ابوالحسن نجفی-ویراستاران
آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارشی است از نشست «انجمن فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی» در نخستین سالگشت درگذشت استاد ابوالحسن نجفی. نشست غلط ننویسیم از چاپ نخست تا ویرایش دوم در تاریخ…
معیار درست و غلط در زبان-ویراستاران
چرا در ویرایش، به واژه یا ساختاری در متن «غلط» می‌گویند؟ اصلاً غلط در زبان معنی دارد؟ پاسخِ مریم محمودی ابوالحسن نجفی در مقدمهٔ کتاب غلط ننویسیم: معیار درست و…
فهرست