چشم‌انداز و مأموریت و چرایی راه‌اندازی

آموزش معطوف‌به‌کار-ویراستاران
«ویراستاران» کارگاه‌های آموزشی خود را معطوف‌به‌کار برگزار می‌کند: آموزه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده است که هم به دانش دانش‌پذیران می‌افزاید و هم مهارت عملی ایشان را تقویت می‌کند. در تدوین درس‌نامه‌های…
فهرست