شیوه‌نامه

شیوه‌نامه نگارش سایت-ویراستاران
ضروری است برای یکدست‌بودن نوشته‌های وبگاه‌های فارسی و مهم‌تر از آن، حفظ زبان فارسی که پایۀ فرهنگمان است، نکاتی کوچک و ساده را رعایت کنیم. این چند نکته «شیوه‌نامۀ ویراستاران…
شیوه‌نامه شیکاگو-ویراستاران
شیوه‌نامهٔ شیکاگو یا راهنمای آماده‌سازی کتاب دانشگاه شیکاگو را انجیل ویراستاران می‌خوانند و اگر ویراستاران پشت میز خود می‌خوابیدند، می‌توانستیم آن را کتاب بالینی آنان بنامیم. ترجمهٔ شیکاگو به‌فارسی، عیناً به‌شکلی…
درس اول عددنویسی بیست بنویسیم یا ۲۰؟ در متن‌هایمان، اعداد را باید با حروف بنویسیم یا با رقم؟ قانون: اعداد یک‌تکه (بی‌واو) به‌حرف: هشت، یازده، بیست، هفتاد، سیصد. اعداد چندتکه…
فهرست