چرا نه؟ چرا که نه؟

دو تعبیر «چرا نه؟» و «چرا که نه؟» گرته‌برداری ناروایی است که از زبان فرانسوی و انگلیسی به فارسی راه یافته است. ابوالحسن نجفی در غلط ننویسیم دراین‌باره توضیحاتی آورده و آن‌ها را ناصحیح قلمداد کرده است؛ اما آن توضیحات چنان‌که باید، کامل نیست و به‌درستی معلوم نمی‌کند این دو تعبیر در چه جاهایی غلط … ادامه خواندن چرا نه؟ چرا که نه؟