از نظر شما، ویراستاری یعنی چه؟ | سخنی دربارهٔ تعریف ویرایش

چرا ویرایش را تعریف نکردیم؟ در کارگاه‌های آموزشی خود، هیچ‌گاه ویرایش را تعریف نکرده‌ایم! تفاوت دیدگاه‌ها و نظری‌بودن این بحث ما را از این کار بازمی‌داشت. اکنون، شما در یکی‌دو جمله، «ویرایش» را تعریف کنید. یا تعریف دیگران از ویرایش را با بیان نشانی کامل منبع، نقل کنید یا اینکه تعریف و حس‌وحال خود را … ادامه خواندن از نظر شما، ویراستاری یعنی چه؟ | سخنی دربارهٔ تعریف ویرایش