مرگ لحن در نگارش؛ تغییر معنا در خوانش

آغازین حرف کلاس ویرایشم این است: «در گفتار لحن وجود دارد؛ اما در نوشتار لحن نیست» و نویسنده باید با نشانه‌ها و تغییرها و ترفندهایی، لحنِ مدنظرش را در تاروپود … ادامه خواندن مرگ لحن در نگارش؛ تغییر معنا در خوانش