مرگ لحن در نگارش؛ تغییر معنا در خوانش

آغازین حرف کلاس ویرایشم این است: «در گفتار لحن وجود دارد؛ اما در نوشتار لحن نیست» و نویسنده باید با نشانه‌ها و تغییرها و ترفندهایی، لحنِ مدنظرش را در تاروپود متن بگنجاند تا خواننده نتواند با لحن دیگری متن را به‌اشتباه بخواند. سؤال: با وجود بدیهی‌بودنِ این اصل، چرا برخی نویسنده‌ها به آن بی‌توجه‌اند؟ پاسخ: … ادامه خواندن مرگ لحن در نگارش؛ تغییر معنا در خوانش