سازگاری نهاد و گزاره

نهاد و گزاره باید کاملاً با یکدیگر سازگار باشند و از ارتباط منطقی بهره بَرند. نبود چنین سازگاری و ارتباطی، جمله را خام و دبستانی می‌کند. در مثال زیر، گزارهٔ دوم هیچ ارتباطی به نهاد اصلی ندارد: پیامبر بیان بخشی از احکام را به جانشینان خود سپرده و به‌وسیلهٔ ایشان انتشار یافته است. آیا از … ادامه خواندن سازگاری نهاد و گزاره