#آواچهٔ ۲۴، داشتن

کلیشه، داشتن به فعلِ «داشتن» بیش از بیست معنا بار کرده‌ایم: شنیدن، دیدن، کردن، گذراندن، برگزارکردن… برشی از کارگاه ویرایش و درست‌نویسی مؤسسهٔ «ویراستاران» شاید باورتان نشود که یک فعل در فارسی کلیشه شده است؛ یعنی هرچه دوست داشته‌ایم، بارش کرده‌ایم: «داشتن». به‌دلیل تنبلی ذهنمان، آن‌قدر معنا به این بار کرده‌ایم. با این کار متنمان هم … ادامه خواندن #آواچهٔ ۲۴، داشتن