نیش‌زدن!

ناشر، و ویراستار که کارگزار اوست، قانوناً و عملاً موظف است که مواظب افتراها و نیش‌زدن‌های احتمالی باشد. گرچه نویسنده در قرارداد نشر کتاب، به ناشر تضمین می‌دهد که کتاب حاوی هیچ مطلب افتراآمیزی نیست، در صورتی که شخصی نسبت به خود هر نوع افترایی در کتاب بیابد، هم علیه نویسنده اقامهٔ دعوی می‌کند و … ادامه خواندن نیش‌زدن!