سیر مطالعاتی ویرایشِ «ویراستاران»

سیر مطالعاتی ويرايش و درست‌نویسی پیشنهاد مدرسان «ویراسـتاران» است. نشانهٔ * یعنی جزء ابزار کار ویراستار است. نشانهٔ # یعنی برای نویسنده‌شدن ضروری است. #* ابوالحسن نجفی، غلط ننویسیم، تهران: … ادامه خواندن سیر مطالعاتی ویرایشِ «ویراستاران»