«جایگزین» یا «جانشین»؟

«جایگزین» یعنی «کسی یا چیزی که جایی را می‌گزیند» و توسعاً یعنی «کسی یا چیزی که در جایی می‌نشیند». بااین‌حال، در یکی‌دو دهۀ اخیر، این واژه را برخلاف معنایی که از آن برمی‌آید، در معنی مفعولی هم به کار برده‌اند. واژه‌هایی که با بن مضارع ساخته می‌شود، عموماً معنی فاعلی دارد و نه مفعولی؛ مثلاً … ادامه خواندن «جایگزین» یا «جانشین»؟