آستانهٔ تحمل

در روان‌شناسی، اصطلاحی وجود دارد به‌نام «آستانهٔ تحمل». این اصطلاح برای نشان‌دادن بیشترین میزان صبر و شکیبایی افراد در موقعیت‌های اضطراب‌آور و عصبانی‌کننده به‌ کار می‌رود. برای نمونه، دربارهٔ کسانی که زود جوش می‌آورند و آسان از کوره درمی‌روند، اصطلاحاً گفته می‌شود: آستانهٔ تحملشان پایین است. به‌نظرم، این اصطلاحِ استعاره‌مبنا منطقاً به‌معنایی نادرست رواج یافته … ادامه خواندن آستانهٔ تحمل