آیا «در سن …سالگی» درست است؟

برخی معتقدند عبارت «در سنّ …سالگی» درست نیست؛ اما در این ساخت، «سال» و «سن» با یکدیگر مترادف نیستند. نیز این ساخت در متون کهن و معاصر به کار رفته است. برخی معتقدند برخی معتقدند عبارت «در سنّ …سالگی» درست نیست و باید یا واژهٔ سن یا واژهٔ سالگی را از آن حذف کرد و مثلاً … ادامه خواندن آیا «در سن …سالگی» درست است؟