روشی برای زدودن «یک»های گرته‌برداری‌شده

غالباً «یک»های گرته‌برداری‌شده را می‌شود به‌آسانی حذف کرد و جمله را به‌سیاق طبیعی فارسی بازگرداند: ناویراسته: یک پزشک، هیچ‌گاه اخلاق پزشکی را زیر پا نمی‌گذارذ. ویراسته: پزشک، هیچ‌گاه اخلاق پزشکی را زیر پا نمی‌گذارد. اما بعضی‌اوقات حذفِ صِرف این واژه،‌ جمله را غیرطبیعی و نارسا می‌کند: ناویراسته: من مثل یک نابغه می‌اندیشم، مثل یک نویسندهٔ … ادامه خواندن روشی برای زدودن «یک»های گرته‌برداری‌شده