دربارهٔ کامای قبل از «و» و «که»

«ویراستاران» آوردن کاما  پیش از «و» و «که» را نادرست می‌داند. به‌نظر می‌رسد هرچند این حکم در وهلهٔ نخست و در بسیاری مواقع درست و پذیرفتنی می‌نماید، نباید آن را کلی و همیشگی و بی‌استثنا دانست. برای بررسیدن استثناهایی بر این قاعده، از میان کارهای ویرایشی‌ام تاکنون، نمونه‌هایی را جمع کرده‌ام که در آن‌ها، پیش … ادامه خواندن دربارهٔ کامای قبل از «و» و «که»