سابقۀ کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ «ویراستاران»

دورهٔ اول: مشهد، ۱۲ و ۱۳آذر۱۳۸۸، حوزهٔ علمیهٔ برادران؛ دورهٔ دوم: مشهد، ۱۷ و ۱۸دی۱۳۸۸، حوزهٔ علمیهٔ برادران؛ دورهٔ سوم تا پنجم: مشهد، بهمن۱۳۸۸ تا مرداد۱۳۸۹، حوزهٔ علمیهٔ برادران؛ دورهٔ ششم: تهران، مرداد۱۳۸۹، دفتر «ویراستاران»؛ دورهٔ هفتم: مشهد، مهر۱۳۸۹، حوزهٔ علمیهٔ برادران و بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی؛ دورهٔ هشتم: تهران، آبان۱۳۸۹، «ویراستاران»؛ دورهٔ نهم تا … ادامه خواندن سابقۀ کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ «ویراستاران»