سابقۀ کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ «ویراستاران»

دورهٔ اول: مشهد، ۱۲ و ۱۳آذر۱۳۸۸، حوزهٔ علمیهٔ برادران؛ دورهٔ دوم: مشهد، ۱۷ و ۱۸دی۱۳۸۸، حوزهٔ علمیهٔ برادران؛ دورهٔ سوم تا پنجم: مشهد، بهمن۱۳۸۸ تا مرداد۱۳۸۹، حوزهٔ علمیهٔ برادران؛ دورهٔ ششم: تهران، … ادامه خواندن سابقۀ کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ «ویراستاران»