شیوه‌نامهٔ دانشگاه شیکاگو

شیوه‌نامهٔ شیکاگو یا راهنمای آماده‌سازی کتاب دانشگاه شیکاگو را انجیل ویراستاران می‌خوانند و اگر ویراستاران پشت میز خود می‌خوابیدند، می‌توانستیم آن را کتاب بالینی آنان بنامیم. ترجمهٔ شیکاگو به‌فارسی، عیناً به‌شکلی که هست، مطلوب نیست؛ چون اولاً کتاب به مسائل ویرایش ترجمه که قسمت اعظم وقت ویراستاران ما را می‌گیرد، نمی‌پردازد و ثانیاً به همهٔ مسائلی … ادامه خواندن شیوه‌نامهٔ دانشگاه شیکاگو