که این گفته را گر شَوی کاربند؛ در باب طرز نوشتن سیدجواد طباطبایی

نثر سیدجواد طباطبایی از حیث پیراستگی و شفافیتی که بایستهٔ نوشتار علمی است، چندان سنجیده و پاکیزه و سرراست نیست و از این بابت می‌توان خرده‌هایی به نوشته‌هایش گرفت.