چرا نباید برخوردار بود؟!

آیا این جمله درست است؟: این خانه از چشم‌انداز زشتی برخوردار است. در پاره‌ای از منابع ویرایشی (نجفی، ۱۳۷۱: ۶۷؛ سمیعی، ۱۳۷۵: ۲۳۲؛ صافی، ۱۳۸۲: ۱۰۷) گفته شده که تعبیر … ادامه خواندن چرا نباید برخوردار بود؟!