چراییِ حذف آزمون و تغییر گواهیِ پایان‌دوره به گواهیِ گذراندن دوره

از دورهٔ ۱۳۱ به‌بعد، گواهیِ «پایان دوره» را حذف کردیم و گواهیِ «گذراندن دوره» می‌دهیم. در نتیجه، با «آزمون» و همهٔ قصه‌های مفصّلش خداحافظی می‌کنیم! پاسخ چراییِ این کار چنین است: ما … ادامه خواندن چراییِ حذف آزمون و تغییر گواهیِ پایان‌دوره به گواهیِ گذراندن دوره