سابقۀ کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ «ویراستاران»

دورهٔ اول: ۱۲ و ۱۳آذر۱۳۸۸، مشهد، حوزهٔ علمیهٔ برادران؛ دورهٔ دوم: ۱۷ و ۱۸دی۱۳۸۸، مشهد، حوزهٔ علمیهٔ برادران؛ دورهٔ سوم تا پنجم: بهمن۱۳۸۸ تا مرداد۱۳۸۹، مشهد، حوزهٔ علمیهٔ برادران؛ دورهٔ ششم: مرداد۱۳۸۹، … ادامه خواندن سابقۀ کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ «ویراستاران»